Cerkev Svetega Andreja
Domov Delovna področja Socialno varstvo

Socialno varstvo

Dejavnost zagotavljanja socialne varnosti občanov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah zajema predvsem naslednja področja:

- pomoč ob rojstvu otroka,

- denarna nagrada zlatim maturantom in študentom,

- sodelovanje s Pisarno društva upokojencev,

- pomoč starejšim in invalidnim osebam (sofinanciranje institucionalnega varstva, sofinanciranje pomoči na domu, družinski pomočnik),

- plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (po odločbi CSD),

- doplačilo za vrtec (po odločbi CSD),

- subvencije najemnin (po odločbi CSD),

- sofinanciranje varne hiše,

- sofinanciranje območnega združenja Rdečega križa,

- sofinanciranje programa za odvisnike od drog in

- druge oblike aktivnosti na področju zagotavljanja socialne varnosti občanov.

V okviru dejavnosti socialnega varstva lahko pri nas dobite tudi informacije kam se lahko obrnete po pomoč, pomagamo vam izpolniti obrazce, vam svetujemo kako in kje lahko oddate vloge in podobno.

Pravice s področja socialne varnosti lahko uveljavljate predvsem na Centrih za socialno delo - več na povezavi: http://www.csd-ptuj.si/ng/ in

Zavodu za polkojninsko in invalidsko zavarovanje - več na povezavi: http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=412 pa tudi drugje.

Na Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah lahko uveljavljate:

Enkratna denarno pomoč ob rojstvu otroka:

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je sprejela nov Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka. Pogoj za dodelitev enkratne pomoči, je državljanstvo RS in prijavljeno stalno bivališče v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Vloga za enkratno pomoč se odda na Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, lahko pa tudi elektronsko preko spletne strani Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva.

Vlogo za tisk in elektronsko oddajo najdete na povezavi: VLOGA

Denarna nagrada zlatim maturantom in študentom: 

Do denarne nagrade so upravičenci zlati maturanti in študenti, ki so zaključili dodiplomski ali podiplomski študij in so državljani Republike Slovenije ter imajo stalno prebivališče v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Pravico do denarne nagrade uveljavlja upravičenec na podlagi pisne vloge na obrazcu, ki ga prejme pri Občinski upravi Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ali na spletni strani Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o stalnem prebivališču upravičenca ter kopijo transakcijskega računa, na katerega želi prejeti denarno nagrado. Zlati maturanti morajo k vlogi priložiti kopijo maturitetnega spričevala s pohvalo zlati maturant. Študenti, ki so zaključili dodiplomski ali podiplomski študij k vlogi priložijo potrdilo o diplomiranju in en izvod diplome. Izpolnjena vloga se skupaj s prilogami pošlje po pošti ali odda na Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, najkasneje v dvanajstih mesecih od datuma zaključka srednje šole, od datuma diplomiranja oziroma pridobitve naziva zlati maturant.

Vlogo za tisk in elektronsko oddajo najdete na spodnji: VLOGA

Sodelovanje s pisarno društva upokojencev:

Ker smo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah zaznali problem uveljavljanja pravic predvsem pri starejših in invalidnih osebah, je bila v junija 2015 v namen informiranja o pravicah starejših in invalidnih oseb odprta Pisarna Društva upokojencev Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Pisarna deluje vsako prvo in tretjo sredo v mesecu med 13:30 in 16.30 uro. Informacije pa lahko dobijo starejše in invalidne osebe, pa tudi drugi občani, ki se znajdejo pred problemom uveljavljanja določenih pravic.

Na spodnjih povezavah so obrazci vlog za nekatere pravice, ki jih lahko uveljavljate:

Na Centru za socialno delo: 

 * Vloga za vuveljavljanje pravic iz javnih sredstev

* Vloga za izredno denarno pomoč 

* Vloga za pogrebnino in posmrtnino

Ostali obrazci in več o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev dostopni na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

in na pristojnem Centru za socialno delo.

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

Uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obrazci vlog so dostopni na spodnji povezavi:

http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=28

Druge pravice pomembne za občane:

Pomoč na domu:

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

 

Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

 

V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo; ZSV) je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na domu. Občina tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, občina da soglasje k ceni storitve, z višino svoje subvencije pa lahko občina tudi vpliva na višino cene storitve, ki jo plača uporabnik. Zakon o socialnem varstvu tudi določa, da se pomoč na domu financira iz proračuna občine, in sicer najmanj v višini 50 % stroškov.

Družinski pomočnik:

Možnost izbire družinskega pomočnika namesto pravice do celodnevnega institucionalnega varstva, v domačem okolju. Upravičenec je invalidna oseba za katero je pred uveljavljanjem te pravice skrbel eden od staršev, ki je prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih potreb.

Družinski pomočnik je oseba, ki se je odjavila iz evidence brezposelnih oseb, zapustila trg dela z namenom postati družinski pomočnik, v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega pri delodajalcu.

Kriteriji za družinskega pomočnika: oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, eden od družinskih članov invalidne osebe.

Uveljavljanje: Na CSD, kjer ima upravičenec stalno prebivališče. Zahteva upravičenca/zakonitega zastopnika, po uradni dolžnosti CSD: izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, pobudo za začetek postopka po uradni dolžnosti lahko dajo: zakonec, otroci, osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki potrebuje varstvo in pomoč, delodajalec, sindikat.

Vloge, ki jih za uveljavitev pravice lahko najdete na spletu:

- Izjava invalidne osebe

- Izjava izbranega družinskega pomočnika

- Mnenje komisije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika

- Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

- Zahteva zavezanca za določitev prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika

- Zahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika.

Institucionalno varstvo:

Je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s tem pravilnikom in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.
Za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, zajema institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo na življenje.
Za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti, z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja, obsega institucionalno varstvo tudi usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje.
Odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v okviru institucionalnega varstva zagotavljajo še posebne oblike varstva.

Izvajalci: 

- Dom za starejše - varstvo starejših ter mlajših invalidnih oseb;

- posebni socialno varstveni zavod za odrasle – varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb;

- varstveno delovni center – vodenje, varstvo ter zaposlitev telesno in duševno prizadetih oseb;

- socialno varstveni zavod za usposabljanje – varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju;

- oskrbovano stanovanje

Uveljavljanje: Vložitev prošnje za sprejem v izbrano institucionalno varstvo.

Financiranje: Upravičenci dolžni sami plačevati storitve. Financiranje s strani države in občine – ko je upravičenec delno/v celoti oproščen plačila. Socialno varstveni zavodi za usposabljanje so za vse brezplačni.

* Vloga za oprostitev plačila socialno varstvene storitve:

Obrazca, s katerima lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu, ki se vložita na pristojnem Centru za socialno delo:

 - vloga upravičenca do storitve

 - vloga zavezanca za preživljanje 

dostop na POVEZAVI

----------------------------------------------------------------------------

Petra Breznik, univ. dipl. sociolog, univ. dipl. socialna delavka, 

Svetovalka za družbene dejavnosti

Službeni naslov: Vitomarci 71, 2255 Vitomarci

Tel. služba: (02) 757 95 30, 051 328 275

e-posta: petra.breznik@svandraz.si