Cerkev Svetega Andreja

Računovodsko finančna služba

Nevenka Letič, dipl.ekon. 

Vsak ponedeljek, sredo, četrtek in petek v sklopu Skupne občinske uprave občin Spodnjega podravja.

Službeni naslov: Vitomarci 71, 2255 Vitomarci

Tel. služba: (02) 757 95 34

e-posta: nevenka.letic@svandraz.si

V področje javnih financ spadajo naslednje naloge:

– priprava in izvajanje proračuna in priprava zaključnega računa ter finančnih poročil,

– priprava in sodelovanje pri pripravi predlogov aktov s področja financ,

– opravlja finančna, knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in koristnike proračunskih sredstev,

– spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz pristojnosti občine ter dajanje mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,

– spremljanje in analiza davkov in taks iz občinske pristojnosti ter v skladu z zakonom priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,

– priprava premoženjske bilance občine,

– statistična in analitična dela,

– vodenje evidence osnovnih sredstev občine,

– opravljanje nadzora nad izvajanjem dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna,

– blagajniško poslovanje in obračun potnih nalogov,

– obračun plač za zaposlene, za javna dela ter obračun plačil za opravljanje funkcije za občinske funkcionarje in

– opravljanje drugih nalog s področja javnih financ.